Log in

Statuten

DE STATUTEN VAN DE VOLKSTUINVERENIGING DE TOCHTEN

NAAM EN ZETEL.

 

ARTIKEL 1

 

De vereniging draagt de naam "De Tochten", is opgericht op 5 februari 1986 en heeft haar zetel aan de Cole Porterstraat: nr. 2, 3069 ZD te Rotterdam,   telefoonnr. 010-4564644. Zij is ingeschreven in het Stichting- en Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 40345160.

DOEL

ARTIKEL 2

 

 1. De vereniging heeft ten doel: de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en de behartiging van de belangen van de tot de vereniging behorende leden.

 

 1. De vereniging kan haar doel door uitsluitend wettige middelen trachten te bereiken door:

 1. Het maken van propaganda voor de volkstuinen als ontspanning.

 2. Het regelen van alle zaken, de vereniging betreffende zulks met inachtneming van de

Statuten en reglementen.

DUUR

 

ARTKEL 3

 

De vereniging is opgericht 5 februari 1986 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 4

 

1. De vereniging kent:

a. gewone leden,

b. partnerleden

c. ereleden

d. leden van verdienste

e. kandidaat leden

f. donateurs

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de gewone leden, partnerleden, ereleden, de leden van verdienste en kandidaat leden, tenzij het tegendeel blijkt.

 

2. Gewone  leden  van  de  vereniging zijn zij,  die met inachtneming van de zaken geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging als lid van de vereniging zijn toegelaten en aan wie een volkstuin ter beschikking is gesteld, die behoort tot het complex van de vereniging.

 

3. Partnerleden zijn zij die actief aan het verenigingsleven willen deelnemen, boven de achttien jaar zijn en zich als partnerlid bij het bestuur hebben laten inschrijven. Partnerleden hebben stemrecht. Lid en partnerlid wonende op hetzelfde adres, kunnen niet beiden een bestuursfunctie vervullen, doch slechts één van hen.

 

4. Ereleden zijn zij, die geen lid, partner, gewoon, kandidaat lid of lid van verdienste van de vereniging zijnde wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die hun benoeming hebben aanvaard.

 

5. Leden-van-verdienste zijn diegenen, die als gewoon lid of partnerlid van de vereniging buitengewone diensten voor de vereniging hebben verricht en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

 

6. Kandidaat-leden zijn zij, die zich - in afwachting van toelating als gewoon lid der vereniging - bij het bestuur der vereniging voor het kandidaat lidmaatschap hebben aangemeld en als kandidaat-lid der vereniging zijn toegelaten.

 

ARTIKEL 5

 

1. Het bestuur der vereniging kan niet tot toelating tot het partnerlidmaatschap besluiten alvorens aan haar een gedateerde schriftelijke verklaring is overgelegd, ondertekend door het desbetreffende gewoon lid en door degene, die zich voor het partnerlidmaatschap heeft aangemeld.

 

2. Ingeval het bestuur toelating als gewoon lid, partnerlid of kandidaat lid weigert, kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

TOELATING EN REGISTRATIE

ARTIKEL 6

 

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, begunstigers en

sympathisanten.

 

 1. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

3. Het bestuur houdt één of meer registers, waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant leden en begunstigers zijn opgenomen.  

SCHORSING

ARTIKEL 7

 

 1. Het bestuur is bevoegd, om een gewoon lid en partnerlid te schorsen, voor een periode van ten hoogste één maand, ingeval het gewoon lid en partnerlid bij herhaling in strijd handelen met hun lidmaatschapsverplichtingen en/of met andere verplichtingen en of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging, in de zin van de statuten van de vereniging, waarvan  het lid deel uitmaakt, in ernstige mate heeft geschaad.

 

 1. Gedurende de periode, dat een gewoon lid geschorst is, is ook het desbetreffende partnerlid geschorst en kunnen de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 

ARTIKEL 8

 

 1. Het gewoon lidmaatschap, respectievelijk het partnerlidmaatschap, respectievelijk het kandidaat lidmaatschap, respectievelijk het erelidmaatschap, respectievelijk het lidmaatschap van verdienste eindigt:

 

a. Door opzegging van het gewoon lid, partnerlid, kandidaat lid, erelid en lid van verdienste.

 

 1. Door opzegging namens de vereniging.

Dit kan geschieden, wanneer het betrokken lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te eniger tijd door of krachtens de statuten voor het lidmaatschap der vereniging gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

 

 1. Door ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een gewoon lid, respectievelijk partnerlid, respectievelijk kandidaat lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

 1. Bij overlijden.

Ingeval het lidmaatschap door overlijden van het gewoon lid eindigt en de niet van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) van bedoeld lid dan wel een persoon, die door of krachtens de statuten, zoals te eniger tijd luidend, met zodanige echtgeno(o)t(e) gelijk wordt gesteld binnen een maand schriftelijk te zijn verzocht om zich ter zake uit te spreken, aan het bestuur van de vereniging schriftelijk heeft medegedeeld het lidmaatschap van het overleden lid in diens plaats te willen voortzetten, wordt het lidmaatschap van het overleden lid geacht niet te zijn geëindigd, doch - met ingang van de datum van overlijden van het desbetreffende lid - met de desbetreffende verzoeker als lid van de vereniging te zijn gecontinueerd, zulks echter onverminderd eventuele rechten van eventuele rechtverkrijgenden onder algemene titel van het overleden lid ten aanzien van op de desbetreffende volkstuin geplaatste opstallen en goederen.

 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en wel per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, dus uiterlijk per 30 september van het lopende boekjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

4. Een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd zal in de loop van de opzegtermijn de geldelijke verplichtingen, welke in een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ook ter zijne nakomen.

 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het dagelijks bestuur.

 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit met opgaaf van redenen beroep bij de ledenvergadering open bij de door een buitengewone leden-vergadering te benoemen bemiddelingscommissie. Hij wordt daartoe ten spoedigste, met redenen omkleed, per aangetekend schrijven van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar.

 

8. Einde van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat het gebruiksrecht der desbetreffende tuin niet meer door of namens het lid, van wie het lidmaatschap is geëindigd, kan worden uitgeoefend.

 

DONATEURS

ARTIKEL 9

 

1. Donateurs zijn zij,  die zich schriftelijk als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur en zich daarbij jegens de vereniging hebben verbonden tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering, al dan niet bij reglement, te bepalen minimumbijdrage.

 

2. Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren.

 

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 10

 

1. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder de leden. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, baton uit exploitatie, dienstverlening, sponsors en tenslotte uit eventuele andere baten.

 

2. Ieder gewoon lid onderscheidenlijk partnerlid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de ledenvergadering voor het eerstkomende boekjaar wordt vast- gesteld. De ledenvergadering kan de contributie, verschuldigd door de gewone leden, op een ander bedrag stellen dan de contributie, verschuldigd door de partnerleden.

BESTUUR

ARTIKEL 11

 

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

 

a. De benoeming geschiedt uit de leden, partnerleden, ereleden en leden van verdienste

van de vereniging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 

b. De ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, en wel krachtens een gemotiveerd besluit, genomen met meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Zodanig besluit kan niet rechtsgeldig worden genomen, dan nadat aan het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid is gegeven, om zich ter ledenvergadering te verantwoorden. Het vorenstaande onverminderd de gelding van het bij of krachtens de Wet, bij overeenkomst en bij reglement bepaalde.

 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voor-ganger in.

 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 

 1. Door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

 

b. Door bedanken, mits schriftelijk  en met inachtneming van een opzeggingstermijn

van tenminste 1 maand.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

 

ARTIKEL 12

 

1. De ledenvergadering kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.

 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande onderlinge taakverdeling de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSFUNCTIE

 

ARTIKEL 13

 

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen,waarin de voorziening in de open plaatsen of de open plaats aan de orde komt.

 

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, huren of verhuren van onroerende goederen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 

4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris gezamenlijk.

 

JAARSTUKKEN

 

ARTIKEL 14

 

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, haar jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en last en rekening en verantwoording over haar in het afgelopen jaar gevoerde bestuurs-beleid.

 

3. Goedkeuring van de rekening door de ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge.

 

4. Indien geen goedkeuring verkregen wordt van de rekening en verantwoording, neemt de ledenvergadering de maatregelen, die in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het laatst verstreken boekjaar van het bestuur en brengt verslag uit op de jaarvergadering vergezeld van een verslag van de deskundige.

 

6. Vereist het onderzoek  van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 

7. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 15

 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

2. Jaarlijks,  uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 

a. Het jaarverslag,  de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 14 lid 4 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.

 

b. De benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.

 

c. Voorziening in eventuele vacatures.

 

d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 16

 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

 

2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij het bestuur anders beslist.

 

3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

 

4. Ieder lid, partnerlid, lid van verdienste, erelid van de vereniging heeft een stem.

 

5. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts één machtiging hebben.

 

6. Ieder niet-geschorst gewoon lid ten aanzien van wie er niet een partnerlid – als  bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten der vereniging - is, heeft ter ledenvergadering twee stemmen.

Ieder niet geschorst gewoon lid ten aanzien van wie er een partnerlid – als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten der vereniging – is, heeft ter ledenvergadering één stem, zulks tenzij het desbetreffende partnerlid is geschorst, gedurende welke periode van schorsing het desbetreffende gewoon lid twee stemmen heeft.

Ieder partnerlid, dat niet geschorst is, heeft ter ledenvergadering één stem.

Ieder erelid en ieder lid van verdienste dat niet geschorst is, heeft ter ledenvergadering één stem.

FUNCTIONERING VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKE 17

 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij ontstentenis van de voorzitter kan één der andere bestuursleden als leider van de vereniging optreden.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 

 1. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur daartoe verzochte persoon notulen gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.  

 

BESLUITEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 18

 

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 

3. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rekende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

4. 0ver personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd, alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks al voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is op voorstel van de voorzitter mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

5. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn dee niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

En dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het verslag, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

 

 1. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorge-schreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

 

ARTIKEL 19

 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Deze oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

 

STATUTENWIJZIGING

 

ARTIKEL 20

 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de leden-vergadering, waartoe word opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste dertig dagen bedragen.

 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen-geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 

4. a. De statutenwijziging is niet rechtsgeldig voordat zij door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.

 

b. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.

 

c. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de tekst der gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koop-handel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 

ARTIKEL 21

 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden ter vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

2. Ingeval aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet is voldaan kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, op een volgende, tenminste acht dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de eerste,  te houden vergadering,  met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, de vereniging worden ontbonden.

 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld, om de vereniging te ontbinden.

De termijn voor de oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen der vereniging voor zover mogelijk van kracht.

In stukken en aankondiging die van de. vereniging uitgaan, moeten aanhaar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 

HUlSHOUDELIJK REGLEMENT

 

ARTIKEL 22

 

1. De algemene vergadering kan bij één of meer reglementen nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de  introductie, het bedrag der contributies, entreegelden en eventuele andere financiële verplichtingen de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, referendum, het beheer en gebruik van de eigendommen der vereniging en alle verdere onderwerpen, welke volgens de statuten der vereniging bij reglement kunnen worden geregeld of waarvan de regeling de ledenvergadering gewenst voorkomt.

 

 1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

3. Slechts bij  besluit van de ledenvergadering wijziging van het reglement met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

S5 Box

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Informatie

De Tochten

Het complex ligt in het noordoosten van Rotterdam in de wijk Zevenkamp. Het ligt tussen twee wijkparken in (het Wollefoppenpark en het Stroompark van Nesselande) en vlakbij de Zevenhuizerplas, onderdeel van het recreatieschap De Rottemeren. Metrohalte De Tochten (lijn B) is op 10 minuten lopen.

Contact

Neem contact op met VTV de Tochten.

U kunt het bestuur bereiken via mail en telefoon. 

010-4564644

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.