Statuten Volkstuinvereniging De Tochten

Gebied: een oppervlakte grond van een bepaalde grootte gelegen in de gemeente Rotterdam.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die een  perceel (verblijfs-, nuts- of seniorentuin) binnen het Volkstuinpark in gebruik heeft van de onderhuurder en als zodanig een tuin onderhoudt.

Kwaliteitseisen: Betreft een lijst van geboden en verboden voor nuts-,  verblijfs- en seniorentuinen die betrekking hebben op het gebruik van de tuin en die door de Gemeente Rotterdam zijn opgelegd. De kwaliteitseisen worden ten behoeve van de leden  in een Reglement opgenomen, zijnde onderdeel van deze statuten.

Onderhuurder: Een volkstuinvereniging met rechtspersoonlijkheid die een Volkstuinpark huurt van de huurder.

Onderhuurovereenkomst: de overeenkomst die een volkstuinvereniging aangaat met Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN).

Nutstuin: Een tuin, groente-, en/of fruit- en/of siergewassen worden geteeld door de gebruiker, zonder huisje voor verblijf. Op de tuin mag een plantenkas worden geplaatst voor eigen en/of een gereedschapskist voor (tuin)gereed-schappen e.d., gebruik met een maximale oppervlakte van 15 m2 De nutstuin ligt niet bij de eigen woning.

Plattegrond: Overzichtstekening van het Volkstuinpark als opgenomen in bijlage 1.

SVIN: Stichting Volkstuinen in Nederland

Verblijfstuin: Een verblijfstuin is een tuin die voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt en niet bij de eigen woning ligt, voornamelijk bedoeld als (recreatieve) siertuin en/of de teelt van groenten en/of fruit, veelal voorzien van een huisje met een maximale oppervlakte van 25 m2. Tevens mag een plantenkas worden geplaatst van maximaal 6 m2. Het huisje en/of de kas zijn economisch eigendom van de gebruiker.

Volkstuinvereniging: Een volkstuinvereniging met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht (boek 2 BW), waarmee Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) een onderhuurovereenkomst sluit.

Volkstuinpark: Een verzameling nuts- of verblijfstuinen, of een combinatie hiervan.

Verhuurd oppervlak Volkstuin: Het grondoppervlak van het Volkstuinpark zoals op basis van NEN 2580-meting is berekend.

ARTIKEL 1. NAAM, ZETEL EN DUUR

 1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging De Tochten die in de Statuten en reglementen verder worden aangeduid met: “de vereniging”.
 2. De vereniging is gevestigd aan de Cole Porterstraat 2, 3069 ZD,  Rotterdam.
 3. De vereniging is opgericht op 5 februari 1986.
 4. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.

De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40345160, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 2. ORGANEN

Organen van de vereniging zijn:

 1. het bestuur en;
 2. de algemene vergadering, alsmede;
 3. personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

ARTIKEL 3. DOEL

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
 1. het bevorderen van het amateurtuinieren;
 2. het behoud van het huidige volkstuinenpark op het adres Cole Porterstraat 2, 3069 ZD, Rotterdam. De totale oppervlakte van het volkstuinpark bedraagt 20.727 m2 verblijfstuinen en 4.000 m2 nutstuinen;
 3. het in gebruik geven van percelen (nuts- en verblijfstuinen) onder haar leden;
 4. het behartigen van de belangen van de leden.

ARTIKEL 4. LEDEN

 1. De vereniging kent leden, partnerleden, ereleden, leden van verdienste,  kandidaat-leden en donateurs.
 2. Leden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten, die wonen in Rotterdam of regio en aan wie één of twee tuinen in gebruik is gegeven. Het lidmaatschap van de vereniging heeft betrekking op het perceel of percelen, die aan het lid in gebruik is/zijn gegeven.
 3. Partnerleden zijn personen waarmee de leden een relatie hebben, die mede gebruik maken van het gehuurde perceel.
 4. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die een bijzondere betekenis hebben of hadden voor de vereniging en daarom als zodanig zijn benoemd.
 5. Kandidaat-leden zijn personen, die op een wachtlijst staan voor het onderhuren van een perceel van de vereniging.
 6. Donateurs zijn personen, die de vereniging een warm hart toedragen en uit dien hoofde vrijwillig een bijdrage leveren aan de vereniging, in geld en/of in natura.
 7. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 8. De vereniging houdt een ledenadministratie bij, waarin de gegevens van leden zijn opgenomen, (o.a.)  naam , geboortedatum, adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en gehuurd(e) perceel/percelen. Hierbij houdt de vereniging zich aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevens-bescherming aan rechtspersonen stelt.
 9. Schriftelijke mededelingen aan of van de (organen van de) vereniging kunnen langs elektronische weg toegezonden worden aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel bekend is gemaakt. Als het lid niet over een e-mailadres beschikt worden deze op papier toegezonden.

ARTIKEL 5. RECHTEN, PLICHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

 1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
 1. de statuten en de reglementen van de vereniging en de besluiten van haar organen na te leven;
 2. de belangen van de vereniging niet te schaden;
 3. door de overheid met betrekking tot het gebruik van percelen aan de vereniging gegeven voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;
 4. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 1. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen, en ook om ten behoeve van de leden verbintenissen aan te gaan.
 2. De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging ten behoeve van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen.
 3. Een lid is voor iedere aan hem in gebruik gegeven tuin verplicht een door de algemene vergadering vastgesteld inschrijfgeld en/of borgsom te voldoen.
 4. Indien een lid niet tijdig aan een financiële verplichtingen voldoet, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim en is het lid aan de vereniging de wettelijke rente verschuldigd. Indien hij na een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij voorts vijftien procent (15%) aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de vereniging rechtsbijstand heeft ingeroepen.
 5. Indien een lid niet aan haar financiële verplichtingen voldoet voor 1 mei van het kalenderjaar, kan hem de toegang tot zijn tuin(en) worden ontzegd. Als na herhaalde ingebrekestelling nog niet hieraan is voldaan voor 1 augustus van het kalenderjaar, kan het gebruiksrecht van de tuin en het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd door het bestuur.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING VOLKSTUINEN IN NEDERLAND (SVIN)

 1. De Gemeente Rotterdam heeft met de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) een huurovereenkomst gesloten. De SVIN heeft een onderhuur-overeenkomst gesloten met de vereniging. Hieruit volgen verplichtingen voor de vereniging en haar leden.
 2. Het bestuur behoeft voor het wijzigen van de onderhuurovereenkomst met SVIN de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 3. Het Reglement kwaliteitseisen, die tevens onderdeel uitmaken van de onderhuurovereenkomst tussen SVIN en de vereniging, en eventuele toekomstige wijzigingen vloeit voort uit:
 1. De huur en onderhuurrelatie, zoals genoemd in lid 1 en/of;
 2. Nadere afspraken tussen SVIN en de gemeente Rotterdam, en/of;
 3. De behoefte aan aanpassing en/of aanscherping i.v.m. controle en handhaving van de regels en/of het borgen van de veiligheid, orde en rust binnen de vereniging en/of op het volkstuinpark
 1. Het Reglement kwaliteitseisen treedt in de vereniging in werking op de datum dat het bestuur van de vereniging en de SVIN de onderhuurovereenkomst (inclusief het Reglement kwaliteitseisen) hebben getekend, van welke datum het bestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet.
 2. Wijzigingen in het betreffende Reglement treden in werking zodra de vereniging en de SVIN hiervoor hebben getekend. Het bestuur van de vereniging doet van de datum van tekening alsmede van de wijzigingen in het Reglement kwaliteitseisen via een publicatie mededeling aan de leden.
 3. De vereniging is bevoegd wijzigingen in het Reglement kwaliteitseisen voor te stellen en hierover met de SVIN te onderhandelen. Pas na tekening voor deze wijzigingen door vereniging én SVIN treden deze in werking.
 4. Tenzij in het Reglement kwaliteitseisen anders is bepaald, is het Reglement op de leden van de vereniging van toepassing volgens de laatste versie, waarvoor de vereniging en SVIN hebben getekend. Op de website van SVIN zal deze versie worden gepubliceerd binnen een maand na tekening.
 5. De vereniging en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van het overeengekomen Reglement kwaliteitseisen.
 6. De verplichting om het bedoelde Reglement te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de vereniging de in dit artikel te hunnen laste door de vereniging in de onderhuurovereen-komst met SVIN aangegane verplichtingen, bij de afhandeling van de verplichtingen die voortkomen uit het lidmaatschap.

ARTIKEL 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE TUIN

 1. Het bestuur geeft een lid voor de duur van het lidmaatschap één of meerdere tuin(en) in gebruik en bepaalt welke tuin(en).
 2. Het lid aanvaardt een tuin in de staat waarin deze verkeert en aanvaardt ook de omgeving waarin de tuin is gelegen en vrijwaart de vereniging voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. In de door het lid aan de vereniging per tuin verschuldigde contributie zijn begrepen alle op zijn tuin(en) rustende lasten, waaronder door de vereniging aan derden, met inbegrip van de overheid verschuldigde bedragen.
 4. De algemene vergadering stelt vast op welke wijze de lasten van de

vereniging over de leden worden omgeslagen. De contributie dient op de door het bestuur aangegeven wijze binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk na daarvoor van het bestuur verkregen schriftelijke toestemming en op een door het bestuur schriftelijk aangegeven wijze.

 1. Het bestuur kan een lid toestaan om na vooraf verkregen toestemming van het bestuur op de aan het lid in gebruik gegeven tuin(en) een tuinhuisje en andere bouwsels te plaatsen en beplantingen aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan de door het bestuur en door de overheid daaraan gestelde eisen. Een lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten en goed en regelmatig te onderhouden. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan anderen dan de vereniging in onderpand te geven of over te dragen, met uitzondering van die gevallen waarvoor schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen.
 2. Ter voldoening van al wat een lid op grond van zijn lidmaatschap aan de vereniging verschuldigd is, geeft het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap al zijn (toekomstige) bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan de vereniging in pand. Bovendien verleent het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging aan de vereniging om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen over te gaan indien hij in gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat hem door het bestuur een laatste termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen, dan is het bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond van het lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat de vereniging, van het lid onder zich heeft of zal krijgen en met de opbrengst van de verkoop van de bouwsels en beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor rekening van het lid.
 4. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval de bij hem in gebruik gegeven tuin(en) en bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikel bepaalde.
 5. Een lid, dan wel een erfgerechtigde (na overlijden lid), is gerechtigd om bij beëindiging van het lidmaatschap bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te verkopen dan wel na te laten.

10. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, zal het bestuur tot verkoop en/of overdracht aan een nieuw lid overgaan.

ARTIKEL 8. EINDE LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid, tenzij de erfgerechtigde het perceel met de overige hieraan verbonden verplichtingen wil overnemen;
 2. door opzegging van de onderhuur door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting van zijn perceel of percelen.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor 1 oktober van het lopende boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk, aan het bestuur. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

 1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
 3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan: voor 1 oktober van het lopende boekjaar wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1 oktober niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging voor het lopende boekjaar heeft voldaan of tegen het einde van het lopende boekjaar wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 4. Behalve in geval van dood en ontzetting, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, alsmede de verkoop of overdracht van zijn bouwsels en beplantingen daaronder begrepen.

ARTIKEL 9. BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die in genoemde functies worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 1. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie.
 2. Personen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkertijd in het bestuur zitting hebben.
 1. De overige leden van het bestuur worden ook door de algemene leden-vergadering benoemd.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en er wordt een rooster van aftreden gemaakt voor een periode van drie jaar.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot ontslag met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het ontslagen bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering zich te verweren.

ARTIKEL 10. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van toepassing op het in gebruik geven van tuinen.
 4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigings-bevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk.

ARTIKEL 11. COMMISSIES

Het bestuur is bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te regelen, voor zover deze niet geregeld zijn in de Statuten of in de reglementen. Commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

ARTIKEL 12. BESLUITVORMING

 1. Besluiten worden in het bestuur, algemene ledenvergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Ongeldig zijn stemmen die: blanco zijn, zijn ondertekend onleesbaar zijn, een persoon niet duidelijk aanwijzen, de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is, voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten, meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 3. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
 5. Een lid, en ook partnerleden, kunnen in de algemene vergadering één stem uitbrengen.
 6. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in de algemene vergadering zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.
 7. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
 8. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende gesloten briefjes.
 9. In de algemene vergadering kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij ten minste twee-derde van de leden van de algemene ledenvergadering instemmen met de behandeling van het onderwerp.
 10. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde wanneer een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 11. De bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander aangewezen bestuurslid.

ARTIKEL 13. ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

ARTIKEL 14. BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1. Jaarlijks wordt er een voorjaarsvergadering gehouden in maart en najaarsvergadering in december. De algemene vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.
 2. De bijeenroeping gebeurt elektronisch met toevoeging van de agenda aan de bij de vereniging bekende e-mail adressen van de leden, dan wel op papier voor leden, die niet over een e-mailadres beschikken.
 3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen kan, ter beoordeling van het bestuur, deze termijn worden bekort.
 4. Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
 5. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het onder lid 4 bedoelde verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 6. Op één van de algemene ledenvergaderingen komen in ieder geval aan de orde:
 1. vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
 2. het sociaal jaarverslag van het bestuur;
 3. het financieel jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boek-jaar;
 4. het verslag van de kascommissie;
 5. de vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
 6. voorziening in eventuele vacatures;
 7. ingediende voorstellen.

ARTIKEL 15. TOEGANG ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden en partner-leden. Het bestuur beslist of anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene vergadering. Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

ARTIKEL 16. REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een van de algemene ledenvergaderingen een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken zijn vooraf goed-gekeurd door het algemeen bestuur in een bestuursvergadering.
 3. Indien het bestuur niet in de algemene ledenvergadering, of bij verlenging niet binnen de stelde termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2 bedoelde stukken te doen onderzoeken door de kascommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene vergadering.
 5. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd en die geen lid van het bestuur mogen zijn.
 6. Het bestuur is verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie en strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.
 8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de daarvoor door de Wet vereiste termijn te bewaren.

ARTIKEL 17. GELDMIDDELEN

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de jaarlijks voor de leden per tuin vastgestelde vergoeding;

b. rente inkomsten;

c. andere baten voor de vereniging;

d. overige afdrachten van de leden.

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt geen

   terugbetaling plaats van door het lid reeds betaalde vergoedingen.

ARTIKEL 18. REGLEMENTEN EN UITVOERINGSBESLUITEN

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Het Reglement kwaliteitseisen wordt in onderling overleg door de SVIN en het bestuur van de vereniging vastgesteld en gewijzigd.
 3. Het Reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet.

ARTIKEL 19. STATUTENWIJZIGING

 1. In de Statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
 2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat in geval van een bijeenroeping van een algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging behalve vermelding in de oproepingsbrief voor de desbetreffende algemene vergadering, tenminste veertien dagen vóór de vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene ledenvergadering met ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.
 4. Het bepaalde in lid 1 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan na hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester bevoegd.
 6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin de vereniging is ingeschreven.

ARTIKEL 20. ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering.
 2. Het bepaalde in artikel 19 is, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan één of meer anderen opdraagt.
 4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren gedurende de door de Wet vereiste termijn na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 7. Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een gelijk deel.
 8. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze statuten zijn ondertekend door:

namens de Stichting Volkstuinen in Nederland;

de heer/mevrouw:

dd.:

namens Volkstuinvereniging De Tochten:

A.A.P. Eekhof (voorzitter)

A.B. Roeloffzen (secretaris)

dd.: